Disclaimer HANDVEST VAN DE BEZOEKER

Bedrijfsgegevens

Belfius Bank NV is een naamloze vennootschap, kredietinstelling naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, ingeschreven in het Handelsregister te Brussel 310.763, met BTW-nummer BE 403.201.185 en CBFA nr. 19649 A.
(hierna "Belfius Bank" genoemd)
PubliLink en PubliRing zijn producten van Belfius Bank NV, specifiek gericht op openbare besturen en instellingen.

U kan contact opnemen met Belfius Bank

via de post op bovenvermeld adres t.a.v Belfius contact center, Pachecolaan 44, 1000 Brussel

via e-mail ContactCenterPubliLink@Belfius .be

telefonisch 02/222.87.20 (NL) en 02/222.87.10 (FR)

Uiteraard kan u eveneens terecht in de kantoren van het commerciële BACOB en het Belfius Bank Net.
De verantwoordelijke uitgever van deze site is Philippe Dedobbeleer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Belfius Bank is een kredietinstelling onderworpen aan de controle en het toezicht van de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Voor meer informatie over de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan u terecht op www.cbfa.be . Opgelet, wanneer u op deze hyperlink klikt, verlaat u de sites onder controle van Belfius Bank


Diensten aangeboden op deze Website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve of transactionele toepassingen of hyperlinks naar sites van derden waarop deze gegevens en toepassingen worden aangeboden.
Belfius Bank is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet onder haar directe controle staan, zelfs als deze websites bereikt kunnen worden via een hyperlink opgenomen op de website van Belfius Bank.
De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de ondertekening en naleving van eventuele overeenkomsten die met derden afgesloten moeten worden vooraleer de bezoeker toegang krijgt tot diens websites of diensten of de algemene voorwaarden die op deze websites of diensten van toepassing zijn.
Als interactieve toepassingen van Belfius Bank worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de websites onder directe controle van Belfius Bank, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt.
De resultaten die de bezoeker achteraf worden meegedeeld worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Belfius Bank zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren.

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website gecontroleerd door Belfius Bank dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Belfius Bank zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Belfius Bank heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de gegevens en applicaties op de site niet afkomstig zijn van Belfius Bank zelf, doet zij beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Belfius Bank geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

Tot bepaalde van de op de website die onder directe controle staat van Belfius Bank aangeboden informatieve, interactieve of transactionele diensten kan de bezoeker men slechts toegang verkrijgen indien hij voorafgaandelijk een clientenrelatie heeft aangegaan met Belfius Bank, en bij Belfius Bank de overeenkomsten die op deze diensten van toepassing zijn ondertekend heeft. De bepalingen van het huidige handvest van de bezoeker zijn niet van toepassing op de diensten die beheerst worden door de bepalingen van een dergelijke specifieke overeenkomst.


Reclame

De huidige website omvat reclame uitgaande van Belfius Bank en/ of bepaalde van haar dochtervennootschappen, voor diensten en producten van Belfius Bank of de betrokken dochtervennootschap. Hyperlinks en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen dochtervennootschap zijn van Belfius Bank kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden

Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan u ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor openbare instellingen of overheden die hun zetel, in België hebben.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke bank - en/of verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook.

Voor een aan uw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot de Belfius commerciëlen of het Belfius contact center.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de hyperlinks naar sites die niet onder controle staan van Belfius Bank of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een service naar de gebruiker toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

Cookies

Wanneer u deze site raadpleegt, zal Belfius Bank in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde 'cookies' verzenden naar de computer van de bezoeker. Het gaat hier om kleine toepassingen die op zijn harde schijf worden weggeschreven (bij internet explorer onder de map ":/windows/cookies". Bij Netscape wordt een tekstfile weggeschreven onder programmfiles/netscape/cookies.txt). Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van de site te vergemakkelen. Zo registreren zij onder andere één van de cookies de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Belfius Bank kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen.
Indien u dat wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen.
Belfius Bank zal de gegevens die door deze "Cookies" verzameld zouden worden volstrekt confidentieel behandelen, overeenkomstig de beste bankpraktijk ter zake, en met respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Virussen

Belfius Bank garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. Belfius Bank controleert op regelmatige basis eveneens alle items van Belfius Bank op deze site die door de gebruiker naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen. Andere informatieverstrekkers staan zelf in voor het virusvrij aanbieden van hun informatie.

Belfius Bank zal het mogelijke doen om haar informatie vrij te houden van alle bestaande en nieuwe virussen. Ondanks alle inspanningen kan Belfius Bank niet ten allen tijde garanderen dat al haar informatie steeds virusvrij is.

Belfius Bank raadt de gebruiker nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Aansprakelijkheid

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website die onder de controle staan van Belfius Bank, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma's, de applicaties, de merken, en de logo's zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Belfius Bank, haar dochtervennootschappen, of verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft. Buiten deze gevallen zal Belfius bank geen gegevens overmaken aan derden.
In voorkomend geval zal de verwerking plaatsvinden voor de specifieke doeleinden eigen aan de banksector, inbegrepen het centraal cliënten- en rekeningenbeheer.
Ze kunnen, behoudens verzet van de gebruiker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door Belfius Bank en/of haar dochtervennootschappen.

De bezoeker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing voorwaarden, zoals voorzien op de betrokken plaatsen op de website.

Voor reclame via elektronische post zal echter steeds voorafgaandelijke toestemming gevraagd worden van de bezoeker.

Over deze financiële dienstengroep kan u meer informatie bekomen op www.Belfius.be of in een Belfius Bank agentschap.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en correctie van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen. . Hiertoe stuurt hij een aangetekend schrijven naar het onder 1 vermelde adres.

Belfius Bank neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.
In bepaalde gevallen kan Belfius Bank het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd

Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en produktinformatie alsmede de publikatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina's alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.

Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.